تدارکات سرتیفیکات کل دیل

ستاد ایران | سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - سایت setadiran.ir

حتما بخوانید: سامانه خدمات دولت به مردم ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir آن دسته از افرادی که قصد استفاده از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir دارند، می بایست که ابتدا در این سامانه ثبت نام کنند.

تدارکات چیست؟ (آشنایی با مفهوم مدیریت تدارکات) | کاربوم