لباس مقاوم در برابر حرارت ایمنی

لباس کار دیر سوز و نسوز - پلکان ایمنی

مقاوم در برابر قوس الکتریکی، حرارت و شعله مطابق استاندارد EN11612، EN1149-5 و IEC61482 تولید کشور ترکیه EN

آشنایی با ویژگی های لباس کار ایمنی به منظور انتخاب و خرید