تدارکات بلوارک fr

‫انستیتوت تدارکات... - اداره تدارکات ملی - دملي تدارکاتو اداره | Facebook‬

محترم حکمران آریا یک تن از استادان به نمایندگی از انستیتوت تدارکات ملی با کمال خرسندی وعده سپردند که شمولیت ذوات محترم را در هماهنگی با آن ریاست محترم در برنامه های آموزشی به سطح متوسط و ویژه نیز در نظر خواهند گرفت.

تدارکات چیست؟ (آشنایی با مفهوم مدیریت تدارکات) | کاربوم