کت و شلوار فلش قوس الکتریکی مقاوم در برابر 11kv را تهیه کرد

قوس الکتریکی یا آرک فلش چیست؟ - مثلث زرد